ПОКАНА

ПОКАНА

П О К А Н А

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“, ЕИК 177014088, свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението на 29.04.2019г. в 10:00 ч. в село Царевец, община Свищов, ул. „Четвърта“ № 2, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), с едноличен собственик на капитала – СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“.
  2. Определяне на търговско наименование (фирма), управител, предмет на дейност, адрес на управление, капитал на дружеството и всички законоворегламентирани изисквания.
  3. Разни.

 

Поканват се всички членове на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“ да присъстват на събранието  лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на сдружението – село Царевец, община Свищов, ул. „Четвърта“ № 2.

 

При липса на кворум  Общото събрание ще се проведе на същата дата 29.04.2019г. в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от кворума.