Покана за събрание

Покана за събрание

П О К А Н А

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“, вписано в регистъра при Окръжен съд – град Велико Търново по ф.д. № 19/2016г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението на 05.12.2017г. в 10 ч. в село Царевец, община Свищов, ул. “18-та” № 5, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нови членове на сдружението.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за приемане на нови членове на сдружението.

2.Вземане на решение за промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението.

3. Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на сдружението:

Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна в седалището и адреса на управление на сдружението.

4. Приемане на нов устав

Проект на решение: Общото събрание взема решение за приемане на нов устав.

5. Други.

Поканват се всички членове на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“ да присъстват на събранието лично.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на сдружението в село Царевец, община Свищов, ул. “18-та” № 5.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата 05.12.2017г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от кворума.